MIRŐL SZÓL A GYÜLEKEZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉS?

Szervezeti átvilágítás gyülekezetek számára

Régóta dolgozunk egy olyan kiértékelési szempontrendszeren, amely átfogó képet adhat a gyülekezeti élet nyolc jól elkülöníthető, mégis szorosan összefonódó területéről, annak minőségéről és belső összefüggéseiről. Ezt kiegészítettük egy személyes, a kitöltő gyülekezeti tagok kompetenciáit, tehetségeit és lelki ajándékait, elhívását és szándékait feltérképező résszel, és egy olyan egyedileg testreszabott kérdéssorral, amely a felmért gyülekezet saját és konkrét szolgálati területeire, alkalmaira, programjaira vonatkozik. A gyülekezeti állapotfelmérés ezzel egy olyan széleskörű és mély helyzetelemzést valósít meg, amelynek keretében válaszokat és értékeléseket gyűjtünk össze a gyülekezet tagjaitól, kiértékeljük azokat, és továbblépési javaslatokat teszünk a gyülekezet vezetősége számára. Ez voltaképpen “megszentelt” átvilágítása a gyülekezet szervezeti kultúrájának és a benne rejlő lehetőségeknek, az erősségek és gyengeségek őszinte felmérése, és egy olyan hiánypótló erőforrástérkép összeállítása, amelyre lehet és érdemes megvalósítható missziós stratégiát építeni.

Miért érdemes elvégezni a gyülekezeti állapotfelmérést?


  • Átfogó helyzetértékelést adunk a gyülekezet életének és szolgálatának nyolc területéről. Minden területről elemzést készítünk, részletesen tárgyalva az erősségeket és gyengeségeket, a belső összefüggéseket és ellentmondásokat, és konkrét megoldásokat javaslunk a szükséges változtatásokhoz és a lehetséges fejlődéshez az egyes területeken.

  • Elkészítjük a gyülekezet kompetencia-mátrixát. Felmérjük, hogy a gyülekezet tagjainak milyen készségei és képességei, milyen szaktudása, érdeklődési köre van, és a lelki ajándékokat is megpróbáljuk feltérképezni. A gyülekezet vezeősége ezzel átfogó képet kap arról, hogy a gyülekezet általá végzett missziós és szolgálati területek mennyiben fedik le a gyülekezeti tagok kompetenciáit, lehetőségeit és elvárásait. Ez a része a felmérésnek nevesített, a kitöltők beazonosíthatók, és így a szolgálati területük, a személyes erősségeik és ambícióik becsatornázhatóak Isten országának építésébe.

  • Kiértékeljük a gyülekezet jelenlegi szolgálatait és működését. Ez ismét anonim része az átvilágításnak. Ebből a részből kiderül, hogy a gyülekezetben működő különféle szolgálatok, csoportok, alkalmak mennyire töltik be a funkciójukat, milyen minőségűek, a résztvevők mennyire elégedettek velük, milyen területen lehetne javítani rajtuk, és egyáltalán mennyire van szükség rájuk, illetve helyettük vagy mellettük milyen szolgálati területekre és formákra lenne szüksége és igénye a gyülekezet tagjainak.

  • A vezetőség munkájának belső értékelése. A gyülekezet vezetősége, presbitériuma egy külön felmérésben értékeli a vezetőség munkájának minőségét, benne a maguk és vezetőtársaik alkalmasságát, eredményességét. Ennek a résznek a célja, hogy a vezetőség működését segítsük, és a vezetők lássák, mennyire tudnak hozzáértő, felkészült és inspiráló módon csapatként dolgozni, és a gyülekezet életét valóban meghatározni és vezetni.

  • A gyülekezet vezetősége az állapotfelmérés minden eredményét megkapja: a különböző kérdőívekre adott válaszok szemlyekre bontott adatait, egy átfogó, részletes  elemzést, mint kimeneti dokumentációt, amely tartalmazza a végkövetkeztetéseket és a konkrét megoldási javaslatokat, valamint az ezekből készült prezentációkat és a továbblépéshez szükséges tanulmányokat, segédanyagokat.

  • Személyes konzultációk – jelen leszünk és segítünk: az állapotfelmérés során (legalább) két alkalommal személyesen is találkozni fogunk a gyülekezet vezetőségével. A közös munka kezdetén a gyülekezet vezetőségével (egy hétköznap esti vezetőségi megbeszélés keretében) ismertetjük a gyülekezeti átvilágítás koncepcióját, részleteit és folyamatát, és egy inspiráló alkalom keretében igyekszünk felkészíteni a gyülekezet vezetőségét az állapotfelmérés levezénylésére. Szeretnénk, ha nem csak a lelkipásztor, hanem a gyülekezeti vezetők, presbiterek is ismernék és értenék az állapotfelmérés célját és a benne rejlő lehetőségeket, elköteleződnének mellette, és választ kapnának minden kérdésükre. A második konzultációs alkalom az állapotfelmérés után fog megtörténni, amikor az elkészült jelentést személyesen prezentáljuk a vezetőség, vagy akár a teljes gyülekezet előtt (ahogy ezt igénylik).

Amit még érdemes tudni az állapotfelmérésről


Nem teológiai és bibliaértelmezési témákat és kérdéseket tartalmaz, hanem a gyülekezet működésére, szokásaira, formai és tartalmi kereteire és azok hatásaira, minőségére kérdez rá és ezeket a válaszokat rendszerezi, hitvallástól és kegyességi irányzatoktól függetlenül.

Az állapotfelmérés felekezettől függetlenül használható – a kérdéseknek elkészítettük a katolikus, protestáns és evangéliumi szóhasználatú változatait is, illetve a gyülekezet vezetői akár át is fogalmazhatják az egyes kérdéseket, hogy még inkább megfeleljen a gyülekezet közös fogalomkészletének.

Az állapotfelmérés eszköz, és nem cél! Olyan gyülekezeteknek ajánljuk, ahol a vezetőség valóban vezetni akar, ahol a gyülekezetnek vannak világos céljai, van stratégiája a jövőre nézve, a gyülekezeti életét és a missziómunkáját tudatosan építi és ehhez konkrét adatokra, információkra, helyzetértékelésre van szüksége – vagy ahonnan mindezek hiányoznak, de eltökéltek abban, hogy mindezt elkezdjék és véghez is vigyék.

Az állapotfelmérésbe időt, munkát, figyelmet, kitartást (és pénzt) kell befektetni – olyan gyülekezeteknek ajánljuk, ahol mindezt tudatosan és elkötelezetten vállalja a gyülekezet közössége, különben nem lesz eredménye.

MI A CÉL?

Az állapotfelmérés okai, előnyei és lehetőségei

MIT MÉRÜNK FEL?

A gyülekezet életének és szolgálatának tíz területe

HOGYAN TÖRTÉNIK?

A felmérés folyamatának részletes bemutatása

MI LESZ UTÁNA?

Az állapotfelmérés pozitív következményei